Milieu-impact

Van de veeteelt voor vlees is inmiddels algemeen bekend dat het een grote impact heeft op het milieu. Dat dit ook voor zuivel geldt, is minder bekend. Vooral de ‘voetafdruk’ van kaas, waar zo’n 10 liter melk voor nodig is per kg[1], is hoog. De gehele vee-industrie zorgt voor 18% van de totale uitstoot van broeikasgassen[2].

Broeikasgassen

De teelt van gewassen voor veevoer en het transport ervan zorgt voor uitstoot van broeikasgassen (CO2). Verder stoten ook de koeien zelf schadelijke gassen uit: maag- en darmgassen die methaan bevatten (20x schadelijker dan CO2 [3]) en mest waar lachgas uit vrijkomt (300x schadelijker dan CO2[4]).

Er is in Nederland een uitstoot van ongeveer 1,2 kg CO2-eq per kg melk. Voor kaas betekent dit een uitstoot van 8,9 CO2-eq per kg. Voor bijvoorbeeld sojamelk is dit slechts 0,6 kg CO2-eq. Het produceren van sojamelk in plaats van koemelk voorkomt dus 50% van de uitstoot. [5]

Waterverbruik

Om een koe 1 liter melk te laten produceren is er 500 liter water nodig. Voor sojamelk is de helft nodig. Omdat er 10 liter melk in 1kg kaas gaat, is er 5000 liter water nodig om 1 kg kaas te maken. Dat zijn ruim 40 badkuipen vol met water. [6]

Landgebruik

Om de koe melk te kunnen laten produceren moet zij – naast elk jaar zwanger gemaakt worden – veel eten. Een melkkoe eet dagelijks zo’n 70 kilo aan voedsel. [7] Zij krijgen o.a. gras en krachtvoer. Het krachtvoer is samengesteld uit onder meer soja. De Nederlandse melkveehouderij gebruikt jaarlijks ruim 200.000 ton soja als veevoer.

Om 1 kg melk te produceren is 0,9 m2 land nodig voor het veevoer. Voor 1 kg kaas is dit zo’n 7,1 m2.[5] Veel van de soja die gebruikt wordt in krachtvoer komt uit Zuid-Amerika. Daar worden regenwouden gekapt zodat deze soja verbouwd kan worden. Veel unieke natuur gaat hierdoor dus verloren.

inefficiente voeding via koe

Veel van het landoppervlak dat gebruikt wordt voor Nederlandse koeien is grasland. Dit wordt ruim bemest met (kunst)mest en dat zorgt voor extra uitstoot van broeikasgassen. Weilanden zijn niet alleen in gebruik om de koeien op te laten grazen, steeds meer koeien worden binnen gehuisvest [8]. Het grasland wordt steeds meer gebruikt voor de productie van veevoer als hooi en kuilgras. Er kan 5 tot 6 keer per seizoen gemaaid worden.[9]

Ook voor andere dieren die in de zuivelindustrie gehouden worden, zoals schapen en geiten, geldt ook het waterverbruik en uitstoot van broeikasgassen.

Luchtvervuiling en bodemverontreiniging

Dierlijke mest brengt schadelijke stoffen zoals stikstof, fosfor, zware metalen, ammoniak en diergeneesmiddelen in het milieu. Ook kunstmest draagt hieraan bij. De uitstoot en verontreiniging die de veesector creëert is groot en dit zorgt dan ook voor milieuproblemen en extra kosten voor drinkwater. [10] [11]

Niet alleen de bodem en wateroppervlak hebben te lijden onder de veesector. De sector zorgt ook voor luchtvervuiling[12]

Wat kan jij doen?

Natuurlijk kun je jouw ecologische voetafdruk verminderen door te letten op zaken als spaarlampen, zuinig rijden, lokaal voedsel kopen en goede woningisolatie. Toch heeft dit beperkt effect. Het kiezen voor minder zuivel, of beter nog, geen zuivel zal resulteren in een aanzienlijke verkleining van je voetafdruk.

Hoe pak je dit aan? Kijk onder De Alternatieven voor zuivelalternatieven.

 

OVER DE DIEREN

OVER DE DIEREN

ZONDER ZUIVEL

ZONDER ZUIVEL

WAT EET/DRINK IK DAN?

WAT EET/DRINK IK DAN?

PERSOONLIJKE VERHALEN

PERSOONLIJKE VERHALEN

  • Steun onze campagne voor de promotie van mens-, dier- en milieuvriendelijke zuivelalternatieven!  Steun onze campagne

    by